logo
obrazekobrazek

Titulní strana > Ceník - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky dle NOZ

  • cenová kalkulace zdarma, kladecí plány v ceně dodávky
  • stanovení kompletní ceny dodávky s kusovníkem ev. výkresy dle potřeby ZDARMA - proti záloze 1500 Kč - je odečtena v DD.
  • objednávka je realizována do 4-14 pracovních dní u stavebnin - bloky, 14-20 pracovních dní (dle dohody a možností i dříve) u stavebnin - stropy, izolace Lupotherm, základové bednění, do 30 pracovních dní u panelů SIP, a to po připsání celé částky proti slevě 2%, nebo zálohy 80% z celkové ceny bez slevy 2%.
  • Doplatek ceny je splatný den před dodávkou k odběrateli na stavbu.- studie se zasílají na dobírku bez poštovného a balného do 10 pracovních dní po navrácení podepsané smlouvy o převodu užívacích práv
  • obhlídka staveniště je možná oproti úhradě cestovních nákladů, pouze po dohodě
  • Projekční a konzultační práce nad rámec dodávky materiálu jsou možné po dohodě.

Obchodní podmínky -vyňatek ze smlouvy

III. cena předmětu smlouvy a jeho financování, platby a termín dodání
Celková cena neobsahuje DPH a skládá se z celkových cen za jednotlivé části dodávky dle čl.II. Doplatek (je-li dojednán) je nutno uhradit do dvou dnů od vyzvání, vždy však před dodávkou materiálu. Předmět smlouvy je standardně dodáván po připsání zálohy na účet dodavatele v termínu 14-21 prac.dní.

IV. záruka
Záruční doba je dva roky a počíná běžet předáním. Odběratel je povinen převzít předmět smlouvy a uhradit dohodnutou prodejní (kupní) cenu, pokud neprokáže, že předmět smlouvy je pro svůj účel nepoužitelný. Nepoužitelnost je nutno prokázat na místě uskladnění předmětu smlouvy, formou místního šetření obou smluvních stran a zápisu z jednání vzešlého a to včetně fotek škod. Je-li ulomená hrana JS v dodávce, nejde přilepit, dodavatel předá (proplatí) jedno balení PUR.
Faktura (daňový doklad) bude dodavatelem dodána v termínu do 14-ti dnů od realizace předmětu kupní smlouvy. Současně zašle dodavatel objednateli: certifikáty původu výrobků, prohlášení o shodě výrobků

V. smluvní pokuty
Smluvní strany se dohodly, že:
- Dodavatel bude platit objednateli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s plněním, ve výši 0,1% ceny dle čl.III, za každý započatý den prodlení, nejvýše však 10%.
- Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s úhradou doplatku a to ve výši 1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení

VI. ostatní ujednání
Dodavatel poskytne objednateli, projektantovi, odměnu za zprostředkování další zakázky ve výši 2% z její uhrazené ceny bez DPH
Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení ze strany objednatele od smlouvy (závazné objednávky), uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 15%, pokud odstoupí do 10 dní před dodáním předmětu smlouvy a smluvní pokutu 25% při odstoupení v termínu kratším a to z ceny dle bodu III . Pokud prodlení s dodávkou předmětu díla bude více jak 30 dní, má odběratel právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné formou faxu a neprodleného doporučeného dopisu, či telegramu. Záloha bude vrácena se započtením smluvních pokut do 14 dnů. Na jiné sankce, úhradu ztrát, není nárok. Specifikace předmětu smlouvy proběhne dle dodaných požadavků, či výkresových podkladů. Za jejich přesnost ručí objednatel. Smluvní vztahy se řídí obchodními zvyklostmi, obchodním zákonem a souvisejícími předpisy.
Palety se nevykupují zpět. Objednatel si zajistí na vlastní náklady vyložení předmětu smlouvy bez odkladu.
Objednatel stvrzuje, že lze na místo složení bezpečně dojet kamionem do 25 tun, jinak bude předmět smlouvy složen tam, kde je možné dojet bez rizika po zpevněné komunikaci nebo u dodavatele.

akad.ing.arch. Petr DAVID, jednatel
Zlatý dům daparts s.r.o.
Luční 963, 53003 Pardubice
IČO 62063936
DIČ CZ62063936
obchodni rejstFiku KA HK oddil C, vložka 7498

Poznámka: Pokud Vám nabízí náhodou jinde nižší cenu, pomůžeme Vám nabídky porovnat.
Stává, že jinde jakoby "omylem" zapomínají na některé položky a i když je jejich cena na první pohled nižší, nakonec vychází hůře. Porovnejte, zdali jejich nabídka obsahuje totéž co naše a to včetně zpětného odkupu nevyužitého materiálu. Nezapomínejte na cenu dopravy, která je díky naší poloze ve středu republiky nízká. Vy platíte jen díl, zbytek neseme my. O našich příživnících víme a dosud se každému investorovi, jak sami potvrzují, vyplatila odborná s léty ověřená spolupráce.

 

 

 

 

 

 

 

optimalizace PageRank.cz Do katalogů registrovalo
Centrum registrace odkazů
SEO katalog Moderní katalog odkazu slowo.sk   www.zlaty-dum.cz, www.zlaty-dum.com, www.hotblok.eu, www.nezatepluj.cz, www.nizkoenergetickedomy-stavebni-material-hotblok.eu, www.zlatydum.eshop, www.archpetrdavid.com, www.zdd.cz, www.gtbloky.cz, www.stropni-system.cz, www.sukiennik.cz, www.postavdumsvepomoci.cz, www.postavdumsam.cz,               dmoz.sk
Rink.cz site-seo  
Zlatý dům daparts s.r.o., Luční 963, 53003 Pardubice, IČO 62063936, DIČ CZ62063936, KS HK oddil C, vl. 749 - © Copyright - arch.Petr DAVID / 2018 .